POLAND TRACE IN TENGERU

Tengeru is a small town near Arusha in Northeast Tanzania. It is situated at the foot of Mount Meru (4565 m high). The climate of this area was quite favorable for Poles, because only three months of the year the temperature reaches 40 degrees. The area of Tengeru is approximately 400 hectares. A place historically associated with Poland for many years, because it was home to thousands of Poles.

SOME MAY ASK HOW DID THE POLES FIND AFRICA?

It all started on September 17, 1939, when the Soviet Union (now Russia) broke the non-aggression pact signed in 1932. The attack on Poland was part of the Molotov-Ribbentrop Agreement, and the Soviet Union fulfilled an obligation to its then ally, Germany. The diplomatic note was delivered this morning to the Polish ambassador in Moscow during the Red Army crossing the border “in defense of the Belarusian and Ukrainian population.” In 1939, many Poles were forcibly deported deep into the Soviet Union, many died or were killed in Siberia.

As a result of agreements concluded by the Polish government in the 1940s, up to about 20,000 Poles, mainly women, children and orphans, could leave the Soviet Union and reached British colonies in Africa. Most of them ended up in Uganda and Tanganyika (now Tanzania). Tengeru was the largest Polish camp in Africa, about 5,000 Poles were brought there. It was perfectly organized, providing cultural education, health protection, and there was also a bacteriological clinic and a cooperative shop. Religious practice was also allowed.

A Catholic church and a synagogue were built. The cross-section of the community can be clearly seen in the cemetery where Poles living in Tengeru were buried. They died of malaria, typhus, and diseases caused by malnutrition. The first person to be buried was Michał Tchórz, who died on October 23, 1942, and the last was Edward Wójtowicz, who died on March 18, 2015. At the moment, 150 Poles are buried in the cemetery in Tengeru, many of whom were of Jewish origin.

The cemetery is located in a beautiful, well-kept place. After the war, Poles began to leave and spread all over the world, some of them immigrated to the United States, Argentina, Canada, France and Australia. Several hundred people remained in Tanzania, living in different parts of the country.

POLAND3
POLAND4
POLAND5

POLSKIE ŚLADY W TENGERU

Tengeru to małe miasteczko w pobliżu Arushy w północno-wschodniej Tanzanii. Leży u stóp góry Meru (4565 m wysokości). Klimat tego obszaru był dość korzystny dla Polaków, gdyż tylko trzy miesiące w roku temperatura sięga 40 stopni. Obszar Tengeru wynosi około 400 hektarów. Miejsce historycznie związane z Polską przez wiele lat, ponieważ było domem dla tysięcy Polaków.

NIEKTÓRZY MOGĄ ZAPYTAĆ W JAKI SPOSÓB POLACY DOTARLI DO AFRYKI?

Wszystko zaczęło się 17 września 1939 r., kiedy Związek Radziecki (obecnie Rosja) zerwała pakt o nieagresji podpisany w 1932 r. Atak na Polskę był częścią umowy Ribbentrop-Mołotow, a Związek Radziecki wypełnił tym samym zobowiązanie wobec swojego ówczesne sojusznika, Niemiec. Notatka dyplomatyczna została przekazana rano tego dnia ambasadorowi RP w Moskwie w trakcie przekraczania granicy przez Armię Czerwoną „w obronie ludności Białorusi i Ukraińców”. Wielu Polaków w 1939 r. zostało przymusowo deportowanych w głąb Związku Radzieckiego, wielu zginęło lub zabito na Syberii.

W wyniku porozumień zawartych przez polski rząd w latach 40-tych do około 20 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i sierot mogło opuścić Związek Radziecki i dotarło do brytyjskich kolonii w Afryce. Większość z nich trafiła do Ugandy i Tanganiki (obecna Tanzania). Tengeru był największym polskim obozem w Afryce, trafiło do niego około 5000 Polaków. Był doskonale zorganizowany, zapewniając edukację kulturalną, ochronę zdrowia, działała także poradnia bakteriologiczna i sklep spółdzielczy.

Umożliwiono także praktyki religijne. Zbudowano kościół katolicki i synagogę. Przekrój ówczesnej społeczności widać wyraźnie na cmentarzu, gdzie byli chowani Polacy mieszkający w Tengeru. Umierali na malarię, tyfus i choroby spowodowane niedożywieniem.Pierwszą osobą pochowaną był Michał Tchórz, który zmarł 23 października 1942 roku, a ostatnią był Edward Wójtowicz, zmarły 18 marca 2015 roku. W tej chwili na cmentarzu w Tengeru spoczywa 150 Polaków, wśród których wielu było pochodzenia żydowskiego. Cmentarz położony jest w pięknym, bardzo zadbanym miejscu.

Po wojnie Polacy zaczęli wyjeżdżać i rozprzestrzeniać się po całym świecie, część z nich wyjechała na imigrację do Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Kanady, Francji, Australii. W Tanzanii pozostało kilkaset osób mieszkających w różnych częściach kraju.

Quick Message

Do you have a Question?

Talk/Chat to our Safari Expert

+255 624 000 452

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?